Second Life

Spełniamy Twoje marzenia

RODO - Informacja o ochronie danych osobowych


Szanowni Państwo, Second Life Spółka z o.o. stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z następujących aktów prawnych:
1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowy i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
2)Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania.

Dane osobowe w Second Life Spółka z o.o. są:
1)Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ;
2)Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przy czym dalsze przetwarzanie do celów archiwizacjiw interesie publicznym lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
3)Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla osiągnięcia celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
4)Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
5)Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych („ograniczenie przechowywania”);
6)Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Możemy przetwarzać dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy lub w związku z zamiarem zawarcia umowy, w tym do:
• realizacji umów;
• obsługi ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia;
• obsługi Pani/Pana prośby o sporządzenie i przesłanie oferty produktu lub usługi, które Pani/Pan do nas kieruje
• windykacji należności
• dochodzenie i obrona roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych.
• w celach podatkowych i rachunkowych.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: biuro@e-secondlife.pl.pl